Man looking at item at a store

ވީޑިއޯ

އެންމެފަސް

މޮޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ވިޔަސް އަބްދުﷲ އަހަދު، އޭނާގެ ދުވަސް އެއްކޮށް ކިޔެވުމުގައި ހޭދައެއް ނުކުރެ އެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި، ސ.

އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނު ލަސްވެ، ދިގުލައިގެން ދިއުމުން އެހެން ކުދިންނެކޭ އެއްގޮތަށް އައިޝަތު ސަންއާ އަށް ވެސް ކުރިމަތިވީ މާޔޫސްކަމެވެ. ދިހަ

އީޖާދު މުހައްމަދު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭ ފިލާވަޅުތައް ހަމަ އެ ދުވަހަކު ދަސްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ދިވެހި ބަހުގެ ވާހަކަ ފޮތާއި މައުލޫމާތު ފޮތްތައް ކިޔާލަން ލިބޭނެ "އޯލަ އެޕް" އަކީ ކޮވިޑް-19 ގެ ފުރަތަމަ ކޭސް މާލެއިން ފެނި މާލެ ލޮކްޑައުނަކަށް

ސަފަރު ކަތްދަ އާއި ފޫޅުދިގު ހަންޑި ވާހަކަ ދޫދޫމަތިން އައިސްފައި އޮންނަނީ ހިޔާލީ ވާހަކަތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ފޫޅުދިގު ހަންޑި އާއި

މިދިޔަ އަހަރަކީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ރާއްޖޭގައި ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު ތައުލީމީ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހުނު އަހަރެވެ.